Whistleblowing – vnitřní oznamovací systém

Whistleblowing = jednání, kdy oznamovatel upozorní svého zaměstnavatele na protiprávní, neetické či nekalé jednání, kterého se dopustila, mohla dopustit nebo může dopustit jiná osoba na pracovišti nebo v souvislosti s výkonem činnosti pro zaměstnavatele.

Podle zákona č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů („Zákon“) zřídila od 15. 12. 2023 Společnost Silike keramika, spol. s r. o., se sídlem Plachého 388/28, 370 01 České Budějovice (adresa provozovny Obchodní 429/3, 405 02 Děčín 5), IČO 45317259 (dále jen „Společnost“), Vnitřní oznamovací systém pro oznámení výše uvedeného protiprávního jednání.

Společnost určila v souladu s §8 odst. 2 Zákona jako příslušnou pověřenou osobu odpovědnou za vedení Vnitřního oznamovacího systému (přijímání oznámení a dalšího nakládání s ním, ochraně informací uvedených v oznámení, ochraně oznamovatele a komunikaci s ním) paní Bc. Jitku Šterclovou, a to na adrese provozovny Společnosti, tj. Obchodní 429/3, 405 02 Děčín 5.

Oznámení pomocí Vnitřního oznamovacího systému může využít osoba, která:

 • pro Společnost vykonává nebo vykonávala závislou činnost v základním pracovněprávním vztahu nebo činnost na základě dohody o provedení práce nebo pracovní činnosti
 • je nebo byla společníkem Společnosti
 • je nebo byla členem statutárního orgánu Společnosti

Prostřednictvím Vnitřního oznamovacího systému je možné oznámit jednání, které:

 • má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč
 • má znaky trestného činu
 • porušuje zákon o ochraně oznamovatelů
 • porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:
 • finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů
 • daně z příjmů právnických osob
 • předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
 • ochrany spotřebitele
 • souladu s požadavky na výrobky vč. jejich bezpečnosti
 • bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích
 • ochrany životního prostředí
 • hospodářské soutěže a zadávání veřejných zakázek
 • ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví
 • ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů
 • ochrany zájmů Evropské unie
 • fungování vnitřního trhu vč. ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie

Oznámení je možné podat v českém jazyce následujícími způsoby:

 • elektronicky prostřednictvím e-mailu
 • písemně v listinné podobě poštou
 • telefonicky prostřednictvím telefonní linky
 • ústně (osobně) na adrese pověřené osoby

Oznámení lze učinit i prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti ČR, a to na webové stránce https://oznamovatel.justice.cz/.

Při podání oznámení je nutné uvést JMÉNO, PŘÍJMENÍ a DATUM NAROZENÍ pro ověření totožnosti. Při nedodržení těchto bodů Vám nebude možné poskytnout ochranu před odvetnými opatřeními.

Elektronicky prostřednictvím e-mailu

Oznámení můžete podat na e-mailové adrese: whistleblowing@silike.cz .

Písemné v listinné podobě poštou

Oznámení můžete podat na adresu pověřené osoby:

Bc. Jitka Šterclová

Silike keramika, spol. s r. o.

Obchodní 429/3

405 02 Děčín 5

Zásilku je nutné označit nápisem „Whistleblowing“.

Telefonicky prostřednictvím telefonní linky

Oznámení můžete podat na telefonní lince 412 501 151.

Ústně (osobně) na adrese pověřené osoby

Po předchozí písemné či telefonické domluvě můžete oznámení podat osobně pověřené osobě Bc. Jitce Šterclové, a to na adrese Obchodní 429/3, 405 02 Děčín. 5. Oznámení Vám bude umožněno do 14 dnů ode dne, kdy o osobní oznámení požádáte.

Přijetí oznámení bude pověřenou osobou potvrzeno oznamovateli nejpozději do 7 dnů ode dne přijetí oznámení. Pokud oznamovatel požádá pověřenou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala, tato lhůta neplatí.

Lhůta, do které musí pověřená osoba posoudit důvodnost oznámení a informovat oznamovatele o výsledku, činí 30 dnů ode dne přijetí oznámení. Tuto lhůtu lze prodloužit o dalších 30 dnů, a to nejvýše dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech, na základě kterých je toto činěno, musí pověřená osoba před jejím uplynutím písemně oznámit oznamovateli.

Silike keramika, spol. s r. o. dále upozorňuje, že osobě, která vědomě a záměrně učinila nepravdivé oznámení, nenáleží ochrana před odvetnými opatřeními. Současně toto jednání naplňuje znaky přestupku, za který je oznamovatel odpovědný podle zákona o ochraně oznamovatelů a za který mu může být uložena pokuta až 50 000 Kč. Více informací je k dispozici na webové stránce Ministerstva spravedlnosti ČR, a to: https://oznamovatel.justice.cz/.